ndZcQqT4
top of page

וייזר ושות'

ר ו א י  ח ש ב ו ן

.WIZER & CO

Certified Public Accountants

טפסים

כללי

- הערכות לסוף שנת המס 2020

 

מס הכנסה

 

- יפוי כח למייצג

- פתיחת תיק לעצמאי

- פתיחת תיק לחברה

- בקשה לסגירת תיק

- בקשה לפטור מניכוי מס במקור

- בקשה להקטנה / ביטול מקדמות

- כרטיס עובד

מע"מ

 

- פתיחת תיק

- סגירת תיק

- עדכון פרטי עוסק

- הודעה על אי פעילות זמנית

ביטוח לאומי

 

- ייפוי כח למייצג

- פתיחת תיק עצמאי

- בקשה לתיקון מקדמות

- הודעה על עדכון פרטים אישיים

- בקשה לביטול / הפחתת קנסות

- בקשה להחזר יתרת זכות

- שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל

וייזר רואי חשבון

וייזר ושות' רואי חשבון 

יוסף קארו 30, תל אביב

טל': 03-5611257

פקס: 03-5610008

WIZER & CO. (C.P.A)

30 Yosef Karo st.

Tel: 972-3-5611257

Fax: 972-3-5610008

 @ כל הזכויות שמורות

bottom of page